Regulamin Strony Darowizn

1. Wstęp

Poniższy Regulamin jest częścią oraz podlega pod postanowienia Warunków Świadczonych Usług („Umowa”) zawartych pomiędzy firmą lightenbody™ z siedzibą przy al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, NIP 7532294721, REGON 362814110, email: [email protected] („Administrator”), a stroną zwaną dalej „Klientem” w odniesieniu do osoby lub jednostki, która utworzyła konto biznesowe w Fitssey, aby skorzystać z Usług Administratora.

Wszelkie terminy pisane dużą literą, niewyjaśnione w tym dokumencie, zostały zdefiniowane w Umowie.

2. Definicje

 • Strona Darowizn – strona Studio będąca częścią Oprogramowania Administratora, pozwalająca na przekazywanie Darowizn na rzecz Klienta przy pomocy dostępnych Operatorów Płatności Online,

 • Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania ze Strony Darowizn,

 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony Darowizn,

 • Operator Płatności Online – podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Administratora zgodnie z Warunkami Świadczonych Usług,

 • Darowizna – kwota przekazywana przez Użytkownika na rzecz Klienta.

3. Postanowienia ogólne

 1. Administrator umożliwia korzystanie ze Strony Darowizn wyłącznie Klientom, którzy posiadają aktywne Studio oraz włączyli jednego z dostępnych Operatorów Płatności Online.

 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego treści przed włączeniem Strony Darowizn.

 3. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Strony Darowizn jest dobrowolne i bezpłatne.

 4. Administrator nie pobiera prowizji od transakcji wpłacanych przez Stronę Darowizn.

 5. Każda transakcja objęta jest standardową prowizją Operatora Płatności Online zgodnie z umową zawartą pomiędzy Klientem a operatorem.

4. Publikowane treści

 1. Klient posiada możliwość zamieszczenia na Stronie Darowizn własnej treści zachęcającej do dokonania wpłaty lub opisującej jego działalność.

 2. Zabronione jest umieszczanie treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub wprowadzające odbiorcę w błąd.

 3. Zabronione jest zbieranie darowizn na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe w rozumieniu art. 57 ustawy Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821).

 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia punktu 4.2 i/lub 4.3 Administrator ma prawo do usunięcia zabronionych danych, jak również zablokowania konta Klienta, który dopuścił się naruszenia.

5. Darowizny

 1. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Operatora Płatności Online, z którym Klient zawarł umowę.

 2. Wpłata wymaga od Użytkownika wypełnienia wymaganych pól takich jak: imię, nazwisko oraz adres email.

 3. Wpłata darowizny jest dobrowolna i nie może zostać wymuszona na Użytkowniku.

6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 2. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone droga mailową, za pomocą newslettera, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem ich wejścia w życie.

Ostatnia modyfikacja: 30 marca 2020