Regulamin Płatności Rekurencyjnych

Regulamin określa warunki korzystania z opcji płatności cyklicznych.

1. Definicje

Poniższe definicje powinny Ci pomóc lepiej zrozumieć ten dokument.

 • Administrator – firma lightenbody™ z siedzibą przy al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, NIP 7532294721, REGON 362814110, email: [email protected], wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, świadcząca usługi drogą elektroniczną oraz udostępniająca Oprogramowanie,

 • Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca Administratorowi świadczenie Usług, poprzez dokonanie rejestracji w Oprogramowaniu lub złożenie zamówienia,

 • Umowa – kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Administratorem, a Klientem drogą elektroniczną lub z użyciem jednego z Serwisów administrowanych przez Administratora,

 • Abonament – pobierana od Klienta w formie opłaty rekurencyjnej zryczałtowana suma pieniężna w zamian za korzystanie z Oprogramowania, rozliczana w ujęciu miesięcznym,

 • Oprogramowanie – stworzony i udostępniony przez Administratora system rezerwacji i zarządzania Studio online,

 • Opłata Dodatkowa – wynagrodzenie wnoszone przez Klienta za Usługi Dodatkowe zgodnie z Ofertą,

 • Okres rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym, za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Oprogramowania,

 • Płatność rekurencyjna – pozwala na cykliczne obciążanie rachunku Klienta kosztami Abonamentu, poprzez kartę płatniczą bez konieczności wykonywania przez niego transakcji w systemie Administratora,

 • Karta płatnicza – karta w rozumieniu art. 2 pkt. 15a ustawy o usługach płatniczych umożliwiająca dokonywanie transakcji płatniczych procesowanych przez Operatorów płatności na zasadach określonych w Regulaminie, która może zostać zarejestrowana przez Klienta - właściciela karty w Studio,

 • Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Oprogramowania, na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Umowa

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez wybranie karty płatniczej jako sposobu płatności za Abonament, wypełnienie danych karty oraz wyrażenia zgody na niniejszy dokument.

 2. Umowa trwa dopóki Klient posiada konto w Oprogramowaniu lub do czasu, gdy Klient lub Administrator anuluje umowę, w zgodzie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

 3. Jeśli Klient zawiera umowę w imieniu firmy lub innej jednostki, oświadcza, że posiada pełnomocnictwo, aby reprezentować daną firmę oraz zaakceptować w jej imieniu niniejszy Regulamin.

3. Rejestracja karty płatniczej

 1. W celu zarejestrowania Karty Płatniczej, Klient w ramach procesu płatności, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane Karty Płatniczej (16 lub 19-cyfrowy numer Karty Płatniczej, datę ważności Karty Płatniczej, kod CVV/CVC) oraz zapoznać się z zasadami świadczenia usługi i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Klient dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację Karty Płatniczej w trakcie procesu płatności.

 3. Prawidłowa rejestracja Karty Płatniczej skutkuje zapisaniem zaszyfrowanych danych Karty Płatniczej (4 ostatnie cyfry numeru karty płatniczej oraz data ważności karty) w Studio Klienta i umożliwia Administratorowi cykliczne obciążanie rachunku Klienta. Administrator nie zapisuje i nie przechowuje kodu CVV/CVC.

 4. Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych w Studio, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.

 5. Klient ma możliwość samodzielnego zarządzania Kartami Płatniczymi, tzn. może rejestrować nowe oraz usuwać już dodane Karty Płatnicze.

 6. Transakcje płatnicze dokonywane w ramach Oprogramowania z wykorzystaniem zarejestrowanej Karty Płatniczej obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach Oprogramowania.

 7. Skorzystanie z usługi nie wiąże się z otwarciem rachunku bankowego ani rachunku płatniczego.

4. Płatność

 1. Wysokość Abonamentu określana jest poprzez liczbę Rezerwacji oraz wysokość opłaty za Usługi Dodatkowe, z których skorzystał Klient w trakcie trwania danego Okresu Rozliczeniowego. Szczegółowy cennik wraz z przedziałami cenowymi dostępny jest pod adresem https://fitssey.com/pricing.

 2. Abonament będzie naliczany od dnia zawarcia Umowy lub od czasu wskazanego w Ofercie.

 3. Okres Rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy i rozpoczyna się od faktycznego dnia rejestracji. Kolejne Okresy Rozliczeniowe rozpoczynają się z pierwszym dniem miesiąca i kończą z ostatnim dniem trwającego miesiąca.

 4. Wynagrodzenie należy się Administratorowi wraz z końcem każdego Okresu Rozliczeniowego w postaci Płatności Rekurencyjnej.

 5. Brak wypowiedzenia umowy przez Klienta (za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy) skutkuje dalszym świadczeniem Usług oraz naliczaniem opłat Abonamentowych zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5. Bezpieczeństwo

Wszystkie transakcje przetwarzane są zgodnie ze standardem PCI DSS opracowanym przez Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa PCI powołaną przez Visa®, Mastercard ®, JCB®, Discover® i American Express®. Więcej na temat zgodności PCI DSS przeczytasz w naszym dziale Bezpieczeństwo.

5. Obowiązywanie i rozwiązanie umowy

 1. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.

 2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez Klienta poprzez usunięcie Karty Płatniczej zapisanej w Studio Klienta.

 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, na warunkach opisanych w Warunkach Świadczonych Usług.

 4. W przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Oprogramowania lub szkodzą innym Klientom, bądź mają na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Administratora lub fałszowanie danych, Administrator ma prawo dokonać zawieszenia świadczenia usługi na rzecz Klienta.

6. Zasady składania reklamacji

 1. Klient ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację jeśli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego poprzez Serwis Administratora.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko Klienta,

  • nazwę Studio Klienta,

  • opis zdarzenia lub przedmiotu reklamacji,

  • adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź.

 4. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Klienta, chyba że Klient:

  • nie opisał przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający je rozpatrzenie,

  • nie podał danych umożliwiających identyfikację Klienta,

  • nie podał innych wymaganych danych.

 5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6.4.a – 6.4.b termin na rozpatrzenie reklamacji zaczyna się od dnia, w którym Klient dostarczy Administratorowi brakujące informacje.

 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w punkcie 6.4 może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych. Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Administratora dodatkowych informacji od podmiotów trzecich (np. operator płatności).

 7. Odpowiedź na reklamację Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

7. Operator płatności

 1. Pełna lista podmiotów świadczących usługi płatnicze na rzecz Administratora znajduje się w punkcie 10 Warunków Świadczonych Usług, które są integralną częścią tego dokumentu.

8. Pozostałe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Warunków Świadczonych Usług oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory pomiędzy stronami, rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

9. Pytania i wątpliwości

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami poprzez email [email protected] lub listownie:

lightenbody™
al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Ostatnia modyfikacja: 20 luty 2024