Warunki Świadczonych Usług

Główne warunki i postanowienia obowiązujące naszych klientów.

1. Wstęp

Przeczytaj uważnie Warunki Świadczonych Usług, w których zawarte są zasady zawierania Umów w przedmiocie dystrybucji Oprogramowania przez Administratora, warunki i zasady świadczenia Usług oraz zasady korzystania z Oprogramowania, a także wzajemne prawa i obowiązki stron – Administratora i Klienta, w zakresie nawiązanej współpracy.

Oprogramowanie Fitssey jest to aplikacja internetowa (CRM) w Modelu SaaS, która wspomaga pracę Studio między innymi poprzez udostępnienie grafiku zajęć online, zarządzanie zajęciami, pracownikami oraz klientami.

Niniejsze Warunki Świadczonych Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z Administratorem, za pośrednictwem m.in. Serwisów: https://fitssey.com, http://lightenbody.com, http://lightenbody.pl.

Fitssey wykorzystuje Mapy Google, aby udostępnić wybrane funkcje w Oprogramowaniu, w wyniku czego, jesteśmy zobligowani poinformować właścicieli Studio o warunkach korzystania ze wspomnianych usług. Zatem, potwierdzasz i akceptujesz, iż rejestrując konto i korzystając z Oprogramowania, akceptujesz Dodatkowe Warunki Korzystania z Usług Mapy Google i Google Earth (włączając Politykę Prywatności Google).

2. Definicje

Poniższe definicje powinny Ci pomóc lepiej zrozumieć ten dokument.

 • Administrator – firma lightenbody™ z siedzibą przy al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, NIP 7532294721, REGON 362814110, email: [email protected], wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, świadcząca usługi drogą elektroniczną oraz udostępniająca Oprogramowanie,

 • Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca Administratorowi świadczenie Usług, poprzez dokonanie rejestracji w Oprogramowaniu lub złożenie zamówienia,

 • Serwis – serwis internetowy Administratora dostępny za pośrednictwem w/w stron internetowych,

 • Oprogramowanie – stworzony i udostępniony przez Administratora system rezerwacji i zarządzania Studio online,

 • Model SaaS (Software as a Service / Oprogramowanie jako usługa) – e-usługa polegająca na zdalnym udostępnianiu Oprogramowania poprzez Internet, bez konieczności instalacji i uruchamiania na serwerze Klienta,

 • Studio – wirtualne studio tworzone w momencie rejestracji konta biznesowego w Fitssey reprezentujące fizyczne studio, klub lub szkołę Klienta,

 • Usługa – narzędzia i inne świadczenia wspierające zarządzanie Studio, udostępnione w Serwisie przez Administratora na warunkach niniejszego dokumentu,

 • Usługi Dodatkowe – Usługi wybrane przez Klienta poza standardową Ofertą,

 • Oferta – indywidualne warunki dystrybucji Oprogramowania w ramach Modelu SaaS, w zgodzie z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług,

 • Umowa – kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Administratorem, a Klientem drogą elektroniczną lub z użyciem jednego z Serwisów administrowanych przez Administratora,

 • Abonament – pobierana od Klienta w formie opłaty rekurencyjnej zryczałtowana suma pieniężna w zamian za korzystanie z Oprogramowania, rozliczana w ujęciu miesięcznym,

 • Opłata Dodatkowa – wynagrodzenie wnoszone przez Klienta za Usługi Dodatkowe zgodnie z Ofertą,

 • Okres Rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym, za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Oprogramowania,

 • Rezerwacja – każda rezerwacja zajęć dokonana przez Studio przy użyciu Oprogramowania w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego.

Warunki Świadczonych Usług obowiązują od dnia zawarcia Umowy przez strony przez oznaczony w Umowie okres czasu. Administrator wyłącza możliwość bezpośredniego korzystania z jego usług przez konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), co za tym idzie postanowienia niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie mają do wspomnianych zastosowania.

3. Oferta

 1. Wszelkie materiały, broszury, cenniki oraz inne dokumenty udostępniane przez Administratora w Serwisach, a także w inny sposób, nie stanowią Oferty, a co za tym idzie ich treść, specyfikacja Oprogramowania, a także cena nie są dla Administratora wiążące. Klient nie może na podstawie tych informacji domagać się od Administratora zawarcia Umowy na określonych warunkach.

 2. Wszelkie ilustracje, opisy dostępne w broszurach, cennikach lub innych dokumentach dostępnych w Serwisach Administratora, czy też w materiałach dostarczonych do Klienta przez Administratora mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią Oferty w myśl przepisów prawa.

 3. Wszelkie przypadkowe błędy oraz oczywiste pomyłki znajdujące się w treści Oferty podlegają poprawie ze strony Administratora i nie stanowią podstaw do dochodzenia od Administratora roszczeń odszkodowawczych.

4. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie Rejestracji w Fitssey.

 2. Umowa trwa dopóki Klient posiada konto w Oprogramowaniu lub do czasu, gdy Klient lub Administrator anuluje umowę, w zgodzie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

 3. Jeśli Klient zakłada konto w Oprogramowaniu w imieniu firmy lub innej jednostki, oświadcza, że posiada pełnomocnictwo, aby reprezentować daną firmę oraz zaakceptować w jej imieniu niniejsze Warunki Świadczonych Usług, a tym samym zawrzeć Umowę z Administratorem.

 4. Umowa, która została zaakceptowana przez Administratora nie może zostać anulowana bez jego pisemnej zgody.

5. Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest dostęp do Oprogramowania Fitssey.

 2. Klient może korzystać z Oprogramowania tylko w zakresie określonym w niniejszym dokumencie, chyba że zawarta z Administratorem Umowa stanowi inaczej.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie realizacji dostępu do Oprogramowania, jeśli jest to wymagane w celu dostosowania się do zasad bezpieczeństwa lub innych wymuszonych przepisami prawa wymagań.

 4. Administrator może zażądać dostarczenia mu określonych danych we wskazanym przez niego terminie, a także nieużywania Oprogramowania przez określony czas w związku z koniecznością wykonania prac związanych z aktualizacją Oprogramowania.

6. Warunki i zasady realizacji usług

 1. Administrator świadczy Usługi w zakresie wybranym przez Klienta, przy zachowaniu należytej staranności.

 2. Dostęp do Oprogramowania jest możliwy wyłącznie dla podmiotów, które dokonały uprzedniej rejestracji.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Studio Klienta w przypadku:

  • naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego dokumentu,

  • używania konta w sposób niezgodny z prawem lub naruszający Warunki Świadczonych Usług,

  • uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych wprowadzonych podczas rejestracji,

  • innych sytuacji wskazanych w niniejszym dokumencie.

 4. Klient jest informowany o blokadzie konta bezpośrednio po jej dokonaniu poprzez wiadomość przesłaną na adres email Klienta podany podczas rejestracji.

7. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient jest administratorem danych wprowadzonych w swoim Studio.

 2. Klient odpowiada za zachowanie bezpieczeństwa swoich danych logowania oraz nie udostępnianie ich osobom trzecim.

 3. Klient zobowiązany jest do:

  • podania prawdziwych i kompletnych danych w trakcie Rejestracji,

  • terminowego regulowania kosztów Usług,

  • niezwłocznej aktualizacji danych Klienta w przypadku ich zmiany.

 4. Klient nie może wprowadzać w zakresie Oprogramowania lub Studio treści bezprawnych lub szkodliwych.

8. Cena

 1. Ceny wyrażone w Ofercie są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.

 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany cen.

 3. W przypadku zmiany cen Administrator poinformuje Klienta o tym pisemnie (za pośrednictwem Oprogramowania bądź drogą mailową) z wyprzedzeniem.

 4. Jeśli Klient nie zaakceptuje zmiany cen, będzie mógł wypowiedzieć Umowę informując o tym fakcie Administratora poprzez wysłanie za pomocą poczty elektronicznej wiadomości na adres [email protected] zachowując postanowienia niniejszego dokumentu.

9. Warunki płatności

 1. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzymuje możliwość skorzystania z Oferty na zasadach niniejszego dokumentu i według cen w niej określonych.

 2. Wysokość Abonamentu określana jest poprzez liczbę Rezerwacji dokonanych w trakcie trwania danego Okresu Rozliczeniowego. Szczegółowy cennik wraz z przedziałami cenowymi dostępny jest pod adresem https://fitssey.com/pricing.

 3. Wysokość opłaty za Usługi Dodatkowe określana jest na podstawie cennika dostępnego pod adresem https://fitssey.com/pricing.

 4. Abonament będzie naliczany od dnia zawarcia Umowy lub od czasu wskazanego w Ofercie.

 5. Okres Rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy i rozpoczyna się od faktycznego dnia rejestracji. Kolejne Okresy Rozliczeniowe rozpoczynają się z pierwszym dniem miesiąca i kończą z ostatnim dniem trwającego miesiąca.

 6. Wynagrodzenie należy się Administratorowi wraz z końcem każdego Okresu Rozliczeniowego, chyba że co innego wynika z Umowy.

 7. Brak wypowiedzenia umowy przez Klienta (za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy) skutkuje dalszym świadczeniem Usług oraz naliczaniem opłat Abonamentowych zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 8. W przypadku, gdy Klient nie opłaci należności w terminie 7 dni od dnia naliczenia wysokości Abonamentu, pomimo wezwania go przez Administratora w formie mailowej na adres podany przez Klienta oraz za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Studio Klienta do realizacji płatności, Studio Klienta zostanie zablokowane do czasu opłacenia należności.

 9. W przypadku blokady konta Administrator przyznaje Klientowi dodatkowy 14-dniowy termin płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Administrator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 10. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

 11. Faktury dostępne są po dokonaniu płatności w panelu Oprogramowania, w zakładce Twoja Subskrypcja.

10. Operator płatności

Poniżej znajduje się lista podmiotów świadczących usługi płatnicze na rzecz Administratora:

 1. Przelewy24 - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.

 2. Mollie B.V., z siedzibą pod adresem Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam. Mollie B.V. dysponuje licencją pozwalającą na świadczenie usług finansowych zgodnych z ustawą o nadzorze finansowym i podlega ścisłemu nadzorowi De Nederlandsche Bank (DNB).

 3. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).
  PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

 4. Espago - PSP-Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Lelewela 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352235, NIP 8992689516, REGON 021215833.

 5. imoje - ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP: 6340135475, REGON: 271514909.

 6. Paynow - mBank SA., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524.

 7. Polcard - First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000061293, NIP: 5260210429, REGON: 012873434.

 8. PayFast - PayFast (Pty) Ltd. z siedzibą w Cape Town, Południowa Afryka, wpisany do rejestru pod numerem działalności 2007/011558/07 oraz numerem VAT 4520238322.

11. Warunki odstąpienia od umowy

 1. Administrator ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku, gdy:

  • Klient nie ureguluje należnych płatności w określonym czasie,

  • Klient nie udzieli wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do realizacji Umowy,

  • jest to wynikiem przyczyn niezależnych od Administratora.

 2. Administrator nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualną powstałą szkodę (damnum emergens) lub utracone zyski (lucrum cessans), w tym nie będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz Klienta.

 3. W przypadku nie wywiązania się przez Klienta z obowiązków określonych w niniejszym dokumencie Administrator może:

  • zablokować dostęp do Oprogramowania dla Klienta i jego pracowników,

  • wstrzymać świadczenie usług na rzecz Umowy,

  • dochodzić należnych mu kwot na drodze postępowania polubownego lub postępowania sądowego.

 4. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie powinno być złożone nie później niż na trzy dni przed końcem trwającego Okresu Rozliczeniowego. Wypowiedzenie może być dokonane w następujący sposób:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected],

  • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Administratora,

 5. W przypadku złożenia przez Klienta wypowiedzenia w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego, wypowiedzenie wejdzie w życiu po zakończeniu trwającego Okresu Rozliczeniowego, wyłącznie po opłaceniu przez Klienta wszystkich zaległych należności.

 6. W przypadku braku płatności w terminie określonym w Umowie, Umowa trwa dalej, aż do momentu spłaty całości zadłużenia.

 7. Wypowiedzenie Umowy nie skutkuje koniecznością zwrotu przez Administratora uiszczonych już należności.

 8. Umowa może zostać anulowana wyłącznie przez Administratora i za jego pisemną zgodą.

 9. Administrator może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 10. Administrator może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli przyczyny blokady, o których mowa w punkcie 6.3 nie ustaną w terminie 30 dni od jej dokonania.

12. Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

 1. Klient ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Oprogramowania.

 2. Przedmiotem wniosku mogą być również sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Oprogramowania, usprawnienia pracy lub poszerzenia Oferty.

 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego poprzez Serwis Administratora.

 4. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko Klienta,

  • nazwę Studio Klienta,

  • opis zdarzenia lub przedmiotu reklamacji,

  • adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź.

13. Termin i sposób rozpatrywania reklamacji

 1. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Klienta, chyba że Klient:

  • nie opisał przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający je rozpatrzenie,

  • nie podał danych umożliwiających identyfikację Klienta,

  • nie podał innych wymaganych danych.

 2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.1.a – 13.1.b termin na rozpatrzenie reklamacji zaczyna się od dnia, w którym Klient dostarczy Administratorowi brakujące informacje.

 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w punkcie 12.1 może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych. Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Administratora dodatkowych informacji od podmiotów trzecich (np. operator płatności).

 4. Odpowiedź na reklamację Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

14. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Administratora za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Oprogramowania jest wyłączona, jeżeli wystąpi:

  • okoliczność niezależna od Administratora (np. działanie siły wyższej, osób trzecich lub Klienta),

  • konieczność dokonania naprawy lub modyfikacji Oprogramowania będącego przedmiotem Umowy.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta za utratę zysków (lucrum cessans) lub jakiekolwiek szkody (damnum emergens), straty pośrednie, koszty i inne należności, jakie Klient poniósł w związku z wykonywaniem przez Administratora swych obowiązków związanych z realizacją Umowy, w szczególności w związku z korzystaniem z Oprogramowania i realizacją usług.

 3. Administrator nie jest odpowiedzialny za dane, treści, zdjęcia oraz materiały wprowadzone przez Klienta, oraz osoby trzecie, którym Klient udzielił dostępu do Oprogramowania.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnionego przez Klienta regulaminu dotyczącego świadczenia usług na rzecz jego klientów, a także za niedopełnienie przez Klienta obowiązków regulowanych przez prawo.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta lub jego pracowników i klientów nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych za pośrednictwem Oprogramowania.

 6. Administrator ma możliwość przeglądania, weryfikacji oraz dokonywania oceny danych, informacji oraz innych materiałów umieszczonych przez Klienta oraz jego pracowników i klientów za pośrednictwem Oprogramowania.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Klient posiada zawarte umowy, skutkujące w przerwach lub braku dostępu do Oprogramowania Administratora.

 8. Administrator nie czyni żadnych gwarancji, że Serwis lub Oprogramowanie będą wolne od błędów lub, że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany.

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania Klienta, jego pracowników i klientów, a w szczególności szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek tych działań.

 10. Korzystając z Serwisu Klient zwalnia Administratora z odpowiedzialności za szkody, poniesione koszty, wydatki w związku z utratą lub uszkodzeniem jakiegokolwiek sprzętu, w tym również sprzętu należącego do osób trzecich w związku z twoim działaniem lub działaniem twoich pracowników związanym z korzystaniem z Oprogramowania i świadczeniem usług przez Administratora.

 11. Odpowiedzialność Administratora, o której mowa w niniejszym rozdziale dotyczy zarówno ewentualnego wystąpienia szkody rzeczywistej (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), będących następstwem niezastosowania się Klienta do postanowień niniejszego dokumentu lub innych dokumentów przekazanych przez Administratora.

15. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią tego dokumentu.

16. Zgodność z prawem

Klient oświadcza i gwarantuje, że korzystanie z Usług Administratora będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Klient jest odpowiedzialny za określenie, czy może korzystać z Usług w świetle obowiązków wynikających z jakichkolwiek przepisów. Klient nie może korzystać z Usług do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub dyskryminujących.

Jeśli Klient zbiera jakiekolwiek dane osobowe dotyczące osoby małoletniej i przechowuje takie informacje w swoim Studio, oświadcza i gwarantuje, że uzyskał ważną zgodę na takie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli Klient znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) i/lub rozpowszechnia treści za pośrednictwem Usług, i/lub w inny sposób gromadzi informacje za pośrednictwem Usług dotyczące osób znajdujących się w tych krajach („Członek EOG”), wyraża zgodę, oświadcza i gwarantuje (w stosownych przypadkach) Administratorowi, że:

 • Będzie pozyskiwał i przechowywał wszelkie niezbędne uprawnienia i ważne zgody wymagane do legalnego przesyłania danych do Usług oraz do umożliwienia zgodnego z prawem gromadzenia, przetwarzania i udostępniania takich danych przez Administratora w celu realizacji Umowy lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

 • Będzie przestrzegać wszystkich praw i przepisów mających zastosowanie do korzystania z Usług, w tym odnoszących się do uzyskiwania zgody (w razie potrzeby) na legalne wysyłanie treści.

 • Podlega Umowie Powierzenia Danych Osobowych („Umowa Powierzenia”), która będzie obowiązywać, kiedy i w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe klientów chronione przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Powierzenia). Umowa Powierzenia określa obowiązki w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych w związku z Usługą i stanowi część niniejszych warunków.

17. Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w którymkolwiek z Serwisów lub Oprogramowaniu Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na którymkolwiek z Serwisów Administratora, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z któregokolwiek z Serwisów Administratora oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

18. Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych Umów.

 2. Administrator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Oprogramowania, a także do dokonywania niezbędnych aktualizacji.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie Serwisów, Oprogramowania lub Usług, które nie stanowią modyfikacji istotnych postanowień niniejszego dokumentu, między innymi:

  • wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  • zamiany szaty graficznej oraz funkcjonalności.

 4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich niezbędnych do realizacji Umowy danych. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wszelką korespondencję – w tym fakturę wysłaną na poprzedni adres lub adres poczty elektronicznej, uznaje się za skutecznie dostarczoną.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Warunkach Świadczenia Usług, o czym Administrator poinformuje Klienta drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres email.

 6. Zmiana cennika nie wpływa na ceny Usług już opłaconych.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.

 8. Wszelkie spory pomiędzy stronami, rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

19. Pytania i wątpliwości

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami poprzez email [email protected] lub listownie:

lightenbody™
al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Ostatnia modyfikacja: 20 luty 2024